UK NL 

Fokkerslijst, vermelding van pups en te herplaatsen shelties

 

 

Potentiële pupkopers kijken op hun zoektocht naar een pup vaak als eerste op de website van de Nederlandse Sheltie Vereniging. Ze gebruiken de fokkerslijst om in contact te komen met een bij de vereniging aangesloten fokker. Vaak zijn dat fokkers die een vermelding bij hun kennelnaam hebben dat er pups verwacht worden of beschikbaar zijn. Maar de Pupinfo adviseert ook contact op te nemen met fokkers die geen pupvermelding hebben. Het kan zijn dat fokkers eerst willen afwachten wat voor nestje er wordt geboren en/of ook zonder vermelding baasjes voor hun pups hebben gevonden of verwachten te vinden. Niet zelden zijn dat baasjes die via de fokkerslijst bij hen zijn terechtgekomen. Ook bij telefonische of per e-mail gestelde vragen over fokkers en beschikbare pups wordt door de Pupinfo altijd verwezen naar een fokker die voorkomt op de fokkerslijst. 

 

Fokkers op de fokkerslijst geven de boodschap af dat zij proberen zo gezond en verantwoord mogelijk te fokken. Potentiële pupkopers kunnen ervan op aan dat deze fokkers, die langer dan een jaar lid zijn van de Nederlandse Sheltie Vereniging, ervoor hebben getekend dat ze zich aan de op dit moment geldende fokvoorwaarden[1] van de Nederlandse Sheltie Vereniging houden. Ook wonen deze fokkers - om hun kennis te vergroten, te delen en/of op peil te houden - minstens éénmaal per jaar een fokkersoverleg of lezing door de vereniging georganiseerd of goedgekeurd bij. Minimaal éénmaal per 2 kalenderjaren woont de fokker een lezing of fokkersoverleg georganiseerd door de vereniging bij. Heeft u dus het ene kalenderjaar een lezing of fokkersoverleg georganiseerd door de N.S.V. bijgewoond? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een lezing bij te wonen die niet door de N.S.V. is georganiseerd, mits deze vooraf is goedgekeurd door het bestuur. Lezingen door Marjoleine Roosendaal of georganiseerd door de Raad van Beheer worden in ieder geval goedgekeurd. Andere lezingen kunt u ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur, mits vooraf aangevraagd. Het bestuur bewaakt in grote lijnen of fokkers bovenstaande regels respecteren[2]. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden zij gedurende één jaar verwijderd van de fokkerslijst. Na deze termijn kan een fokker zich weer aanmelden, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Wilt u als fokker ook op de fokkerslijst staan en voldoet u, gedurende tenminste een jaar, aan de gestelde voorwaarden? Vraag dan een aanmeldingsformulier aan bij Ineke Bouwer van de pupinfo. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan voegen wij u als (aspirant) fokker[3] toe aan de fokkerslijst.

 

Staat u op de fokkerslijst en wilt u een vermelding 'pups verwacht' of  'pups beschikbaar'? Of wilt u een sheltie (zelf gefokt of in eigendom) herplaatsen en hiervan melding maken op de website van de N.S.V.? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de pupinfo.  [2]  [4]

 

Onderstaand word-bestand bevat informatie voor pupkopers over de geschiedenis van de sheltie, herkomst, karakter, gezondheid en de Nederlandse Sheltie Vereniging: DE SHELTIE

 

 

 


[1] De fokvoorwaarden vindt u eveneens onder het kopje ‘De Vereniging’. 

[2] De Nederlandse Sheltie Vereniging wijst nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van fokkers en kopers en is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen van een van deze partijen.

[3]  Fokkers worden aangemerkt als aspirant fokker wanneer: zij nog geen 3 nesten hebben gefokt en de pups uit het derde nest de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt.

[4] Vermelding van een te herplaatsen sheltie kan met naam en contactgegevens van de fokker, maar ook anoniem.