UK NL 

Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1

Zij, die lid wensen te worden van de N.S.V., melden zich daartoe (bij voorkeur schriftelijk) aan bij het secretariaatsadres of bij een lid van het Bestuur, dat deze administratie voert of zij laten zich door een lid der vereniging daartoe voordragen. Van deze aanmelding/voordracht wordt opgave gedaan in één der eerst volgende clubbladen. Wordt na redelijke ontvangst van het clubblad binnen een termijn van 14 dagen geen schriftelijk bezwaar tegen de aanmelding/voordracht bij het secretariaat ingediend, dan kan het Bestuur der vereniging het kandidaatlid als lid aannemen. Het Bestuur onderzoekt eventueel ingediende bezwaren, beoordeelt de gegrondheid daarvan en beslist daarna binnen 60 dagen na de bezwaartermijn omtrent de al of niet toelating van het kandidaatlid tot het lidmaatschap. Indien daar redenen voor bestaan, kan van de termijn van 60 dagen in alle redelijkheid worden afgeweken, met dien verstande dat het kandidaatlid hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld. Van de door het Bestuur genomen beslissing kan zowel het kandidaatlid als ook het lid, dat de eventuele bezwaren

indiende, in beroep komen bij de Algemene Vergadering binnen een beroepstermijn van 21 dagen na de verzending der kennisgeving van de genomen beslissing door het Bestuur aan het kandidaatlid alsmede aan het lid, dat bezwaren tegen toelating indiende of die de voordracht van het kandidaatlid ondersteunde. Voor een beslissing van de Algemene Vergadering, die afwijkt van het door het Bestuur ingenomen standpunt t.a.v. het kandidaatlid, dient tenminste twee/derde van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich vóór te verklaren. Wanneer het kandidaatlid is toegelaten tot het lidmaatschap, geschiedt hiervan mededeling in het clubblad. Deze mededeling geldt dan als schriftelijk bewijs. Bij eventuele niet-aanneming is het Bestuur niet verplicht - zo het Bestuur dit niet wenst - de reden(en) hiervan op te geven. Teneinde voor de in te stellen beroepen een vaste termijn te stellen zullen alle in dit verband uitgaande kennisgevingen schriftelijk aangetekend worden verzonden, waarbij het door de Posterijen afgegeven (ontvangst)bewijs zal gelden als verzenddatum.

 

Artikel 2

Zij die wensen op te houden lid van de Nederlandse Sheltie Vereniging te zijn geven daarvan schriftelijk (aangetekend) kennis aan het secretariaat, met in achtname van de Statuten art. 4.1b. Heeft de opzegging niet vóór 1 december van het lopende boekjaar/kalenderjaar plaats gevonden, dan is men verplicht de contributie voor het daarop volgend jaar nog te voldoen.

 

Artikel 3

Leden van de Nederlandse Sheltie Vereniging dienen hun contributie voor het nieuwe boekjaar/kalenderjaar uiterlijk op 1 februari van dat jaar te hebben voldaan per eigen giro/bankoverschrijving. Het Bestuur kán hiervoor een bepaalde respijttermijn in acht nemen, maar is dit niet verplicht. Een acceptgiro zenden is geen verplichting. Zij, die opgehouden hebben lid van de N.S.V. te zijn, kunnen nimmer enige aanspraak maken op haar bezittingen.

 

Artikel 4

Elk jaar treden tenminste twee (2) bestuursleden af volgens een bepaald vooraf opgesteld rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij enkelvoudige kandidaatstelling is het lid bij acclamatie herkozen. Bij enkelvoudige kandidaatstelling van nieuwe leden is dit nieuwe lid bij acclamatie gekozen. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 7 werkdagen voor de Algemene Vergadering bij het secretariaat schriftelijk te zijn ingediend, voorzien van tenminste twintig handtekeningen van leden van de N.S.V. Bij voorkeur en voor zover nodig schriftelijk aangetekend per post.

 

Artikel 5

De voorzitter leidt de vergadering van Bestuur en leden, regelt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering af te doen en zorgt voor de handhaving van de Statuten en van het Huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen en het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van Bestuur en vereniging.

 

Artikel 6

De secretaris voert de correspondentie der vereniging, waarvan hij kopie houdt. Verder zorgt hij voor de verzending van alle oproepingen voor alle Algemene en/of Bestuursvergaderingen en hij houdt van deze vergaderingen notulen en/of presentielijst(en) bij. Hij stelt jaarlijks een verslag omtrent de vereniging samen, hetwelk na goedkeuring door het Bestuur in de Algemene Vergadering aan de orde wordt gesteld.

 

Artikel 7

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde gelden van de vereniging. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen. Hij is belast met een behoorlijke bijhouding van de totale boekhoudadministratie, waarvan tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag wordt gedaan.

 

Artikel 8

Van de Algemene Vergadering geeft het Bestuur - met daar bijgevoegd de Agenda van de vergadering - tenminste drie (3) weken van tevoren kennis aan de leden. Zij publiceert deze Agenda in een eventueel bestaand clubblad of doet dit per afzonderlijke convocatie aan de leden der vereniging.

 

Artikel 9

Elk stemgerechtigd lid der N.S.V. ter Algemene Vergadering aanwezig brengt één stem uit. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Slechts geagendeerde punten kunnen in stemming worden gebracht. Voorstellen of moties zijn niet geagendeerd.

 

Artikel 10

Elk lid heeft het recht om staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorsteller eerst dán op de Agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering geplaatst, indien de ledenvergadering zich er voor verklaart.

 

Artikel 11

Beslissingen over voorstellen en moties - behoudens moties van orde - kunnen niet worden genomen, indien deze niet op de Agenda vermeld staan. Voorstellen van duidelijk algemene aard kunnen op verzoek van de Algemene Vergadering in behandeling worden genomen, tenzij de leden, die niet ter vergadering aanwezig zijn, zich binnen redelijke tijd hiertegen verzetten. De bedoelde voorstellen zijn zó van algemene aard, dat de uitvoering hiervan geen enkele consequentie voor de vereniging in haar algemeenheid inhoudt ten opzichte van derden.

 

Artikel 12

De in artikel 10.2 der Statuten gememoreerde advertentiekosten in de laatste zin zullen redelijkerwijs overeenkomstig de kosten van een kwart (1/4) pagina in een kynologisch tijdschrift mogen bedragen. Indien de verzoekers hiervan duidelijk wensen af te wijken, dient men, om ongebreidelde kosten ten laste van de vereniging te kunnen tegengaan, een mandaat van het Bestuur hiervoor schriftelijk aan te vragen. het Bestuur der vereniging zal een eventueel mandaat schriftelijk aan de verzoeker(s) doen toekomen.

 

Artikel 13

De leden van de in artikel 9.3 der Statuten genoemde kascommissie zullen maximaal twee (2) achtereenvolgende jaren zitting in deze commissie mogen hebben. Ter ondersteuning bij calamiteiten zal een reserve kascommissielid worden aangewezen.

 

Artikel 14

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover dit bij Statuten of Huishoudelijk Reglement niet anders wordt bepaald. Indien bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen het dubbeltal van hen, die de meeste stemmen hebben verenigd. Bij herstemming wordt benoemd zij/hij, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot op een door de voorzitter te regelen wijze. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Mochten alsdan wederom de stemmen staken, dan wordt

het voorstel als verworpen beschouwd. Indien enig voorstel naar de mening van de voorzitter zodanig urgent is, dat aanhouding tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering niet mogelijk is, wordt het aanstonds nadat de stemming staakte als verworpen beschouwd.

 

Artikel 15

Het Bestuur kan commissies, die een door het Bestuur opgedragen taak vervullen, in het leven roepen en/of ontbinden. De leden van deze commissies worden door het Bestuur benoemd en zijn aan het Bestuur verantwoording schuldig. Op de Algemene Vergadering wordt op verzoek van de voorzitter verslag van de werkzaamheden uitgebracht.

 

Artikel 16

Als enig bewijs, dat een aangetekende brief werd ontvangen, geldt een P.T.T.-verzendbewijs tezamen met het aankomst-controle-bewijs.

 

Artikel 17

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene Vergadering daartoe geagendeerd.

 

Artikel 18a

Fokkers/leden van de N.S.V. laten de Shelties waarmee zij gefokt hebben op vier-, vijf- of zesjarige leeftijd onderzoeken op oogafwijkingen. Dit geldt voor alle fokdieren, ook als zij maar één nestje hebben voortgebracht. Dit onderzoek moet verricht worden door een door de Raad van Beheer erkende instantie. Dientengevolge erkent de N.S.V. alleen door de Raad van Beheer erkende oogonderzoeksformulieren. Steekproefsgewijs controleert de N.S.V. of fokkers aan deze voorwaarden voldoen. Fokkers die zich niet aan deze afspraak houden, verspelen hun lidmaatschap van de N.S.V.

 

Artikel 18b

Voor alle andere gezondheidsonderzoeken geldt, dat uitslagen van gezondheidsonderzoeken uitsluitend erkend worden wanneer deze onderzoeken door een door de Raad van Beheer erkende instantie zijn verricht.

 

Artikel 19

In gevallen, waarin dit reglement niet mocht voorzien noch waarin de statuten éénduidig uitsluitsel geven omtrent de toepassing van dit reglement, beslist in spoedeisende gevallen het Bestuur, in andere gevallen de Algemene Vergadering.