UK NL 

Gezondheidsonderzoek 2021

 

Een samenvatting van het verslag wordt na ontvangst gepubliceerd in de Sheltie Shelter. Uw informatie wordt door GCS volstrekt vertrouwelijk behandeld. De gegevens van individuele honden worden niet openbaar gemaakt en in basis niet aan de NSV doorgegeven. 

 

Namens de Nederlandse Sheltie Vereniging danken wij u hartelijk voor uw medewerking.

 

Begin oktober is er een e-mail gezonden aan alle Sheltie eigenaren die volgens de gegevens in het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) in het bezit zijn van één of meerdere Shelties geboren tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019.

Echter gelet op de tot op heden ontvangen respons (slechts ca. 20%) moeten wij helaas opmaken dat òf de e-mail niet is ontvangen òf uw e-mailadres niet bekend is bij de Raad van Beheer en om die reden de enquête nog niet door iedereen is ingevuld. Daar wij streven naar een representatieve uitslag van dit onderzoek ontvangen wij graag meerdere ingevulde enquêtes. Om die reden wordt begin november aan dezelfde groep Sheltie eigenaren per post een brief gezonden met het verzoek tot  medewerking aan dit onderzoek.

 

Waarom dit onderzoek?

De Nederlandse Sheltie Vereniging volgt al enkele tientallen jaren de gezondheid en het gedrag van de Sheltie. Daartoe heeft de NSV in het verleden al een aantal keer onafhankelijke onderzoeken uit laten voeren. 
In samenspraak met de Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur van de NSV besloten om opnieuw een onderzoek in gang te zetten en heeft daarvoor het instituut Genetic Counselling Services (GCS) benaderd. GCS is een onderzoeks- en adviesinstituut dat zich onder andere tot doel stelt de fokkerij en het houden van (ras)honden wetenschappelijk te begeleiden en de verenigingen en fokkers te adviseren bij hun fokbeleid. 

 

Het onderzoek wordt deze keer gehouden onder alle in Nederland gefokte Shelties geboren tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019. Mocht u meerdere honden hebben die in deze periode geboren zijn, dan ontvangt u voor elke hond een aparte brief. Honden die buiten deze periode zijn geboren vallen buiten de steekproef en kunnen geen deel uitmaken van het onderzoek. 

 

De NSV vindt het van groot belang om te blijven monitoren welke (gezondheids)problemen zich voordoen in haar geliefde ras. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk gegevens worden verzameld. GCS en de NSV stellen uw medewerking dan ook bijzonder op prijs en waarderen het wanneer u het enquêteformulier zo volledig mogelijk invult. 

 

De resultaten van de enquête worden door GCS ontvangen en geanalyseerd. Te zijner tijd ontvangt de NSV een verslag met daarbij conclusies en aanbevelingen. Een samenvatting van dit verslag wordt te zijner tijd gepubliceerd in de Sheltie Shelter. Uw informatie wordt door GCS volstrekt vertrouwelijk behandeld. De gegevens van individuele honden worden niet openbaar gemaakt en in basis niet aan de NSV doorgegeven. 

 

De NSV stelt het echter wel bijzonder op prijs om de gezondheidsgegevens van uw hond op te kunnen nemen in haar registratie. Wanneer u daartegen geen bezwaar heeft dan kunt u dit aan het einde van de enquête - bij de laatste vraag – aangeven.


Mocht u begin november nog geen brief hebben ontvangen dan horen wij dat graag. Wij verzoeken u dit per e-mail aan te geven met vermelding van uw postadres (en e-mailadres) aan: secretaris@nederlandsesheltievereniging.nl
De ingevulde enquête(s) ontvangen wij graag voor 1 december a.s.

Uiteraard bedanken wij hen die de enquête inmiddels al ingevuld hebben en hopen dat zij die dat nog niet hebben gedaan hun voorbeeld volgen.