UK NL 

STATUTEN NEDERLANDSE SHELTIE VERENIGING

 

NAAM, ZETEL, DOEL EN FEDERATIEF VERBAND

Artikel 1

1. De naam van de vereniging is: NEDERLANDSE SHELTIE VERENIGING. De vereniging kan de verkorte naam N.S.V. voeren en wordt in deze statuten aangeduid als: "de vereniging" of "de N.S.V.".

2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

3. Het doel van de N.S.V. is: De bevordering van de liefhebberij vóór en het fokken van de raszuivere Shetland Sheepdog.

4. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de liefhebbers en fokkers van de Shetland Sheepdog, ook bekend als Sheltie.

b. Het organiseren en steunen van hondententoonstellingen, (club)matches, keuringsdagen en eventuele gebruiksproeven en het geven van advies bij het fokken en opfokken van de Sheltie.

c. Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en het (doen)houden van lezingen.

d. Het verstrekken van inlichtingen en het bijhouden van gegevens omtrent de Sheltie.

e. Het uitgeven van zo mogelijk een periodiek en/of andere geschriften ter ondersteuning van het onder artikel 1 lid 2 der statuten genoemde doel van de N.S.V..

f. Het verzamelen van lectuur omtrent de oorsprong, de afstamming etcetera van de huidige Sheltie.

g. Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijkzijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

5. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan en werd opgericht op veertien mei negentienhonderd en negenendertig.

6. Zij is in het jaar tweeduizend als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen "Raad van Beheer".

 

LEDEN

Artikel 2

1. De vereniging kent: .

a. leden;

b. huisgenoot- of gezinsleden;

c. jeugdleden;

d. ereleden;

e. donateurs;

2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

3. Huisgenoot- of gezinsleden kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die met de onder 2.2 genoemde leden een door de wet aanvaarde eenheid vormen en zij kunnen slechts bestaan in combinatie met de onder 2.2 genoemde leden.

4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten. Zij worden automatisch lid (2.2), zodra zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of de kynologie in haar algemeenheid door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste twintig leden als zodanig zijn benoemd. In dat geval zal het voorstel een tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen moeten verkrijgen.

6. Donateurs zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur tegen betaling van een bepaald minimaal bedrag, niet zijnde contributie.

7. Het bestuur der vereniging beslist in eerste instantie over toelating tot het lidmaatschap, één en ander in overeenstemming met het artikel hieromtrent in het Huishoudelijk Reglement.

8. Voorzover niet anders wordt bepaald bij of krachtens deze Statuten hebben de huisgenoot- en gezinsleden, jeugdleden en ereleden de rechten en plichten, die de wet en de statuten aan de leden toekennen en/of opleggen. Donateurs hebben de rechten en plichten, die de statuten aan hen toekennen en/of opleggen.

 

STEMRECHT

Artikel 3

Leden, huisgenoot- of gezinsleden en ereleden hebben ter vergadering aanwezig gewoon stemrecht. Donateurs hebben geen stemrecht, tenzij zij tevens tot één van de categorieën genoemd in artikel 2 lid 2, 3 of 5 behoren.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. Het lidmaatschap van de Nederlandse Sheltie Vereniging eindigt:

a. Door het overlijden van de onder artikel 2, leden 2 tot en met 5 genoemde leden, huisgenoot- of gezinsleden, jeugdleden of ereleden;

b. Door schriftelijke opzegging van de onder 2, leden 2 tot en met 4 genoemde leden, huisgenoot- of gezinsleden, jeugdleden.. Mits anders wordt bepaald eindigt het lidmaatschap per directe datum onverminderd financiële verplichtingen ten aanzien van de te betalen contributie voor het lopende boekjaar, indien niet tenminste één maand voor het einde van het lopende boekjaar schriftelijk aangetekend wordt opgezegd;

c. Door schriftelijke opzegging door of namens het bestuur, indien redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te bestendigen. Hierbij is geen beroep op de algemene ledenvergadering mogelijk. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen indien de verschuldigde contributie voor één februari van het nieuwe boekjaar niet is voldaan. Het bestuur van de vereniging kan hiervoor een bepaalde respijt-termijn in acht nemen, onverlet het bepaalde in Artikel 4.1id 1 sub.b.. Na deze respijt-termijn zal het lidmaatschap van het desbetreffende lid overeenkomstig het bepaalde in dit sub c. kunnen worden opgezegd.

d. Door ontzetting uit het lidmaatschap.

2. De ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur uitgesproken, indien een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de algemene vergadering handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van genoemd besluit, een en ander met opgaaf van reden(en). Het desbetreffende lid kan binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het genomen besluit schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het lid zal zich daartoe schriftelijk aangetekend wenden tot het secretariaat. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het desbetreffende lid geschorst. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt volgens artikel 4 lid 1sub b., sub c. of sub d. zal geen restitutie van de reeds betaalde contributiepenningen plaats vinden, noch zal bij toepassing van artikel 4, lid 1 sub c. contributie worden kwijtgescholden.

In geval van artikel 4, lid 1 sub a. kan het Bestuur hiervan afwijken.

 

CONTRIBUTIE EN BOEKJAAR

Artikel 5

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2. Alle leden, huisgenoot- of gezinsleden en jeugdleden betalen een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering in het voorgaande jaar wordt vastgesteld, welke contributie de eerste keer kan worden aangevuld met een eventueel entreegeld.

3. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. De contributie van de leden, huisgenoot- of gezinsleden en jeugdleden;

b. De entreegelden;

c. Schenkingen en toevallige baten;

d. Andere denkbare inkomsten, waaronder de bijdragen van donateurs;

4. Ereleden zijn vrijgesteld van enige contributiebetaling.

 

BESTUUR

Artikel 6

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste vijf en maximaal negen, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd.

2. Op een jaarlijkse algemene vergadering treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De namen van de aftredende bestuursleden worden vooraf op de agenda van de algemene vergadering bekend gemaakt. Een aftredend bestuurslid is desgewenst herbenoembaar en bij enkelvoudige kandidaatstelling zal dit bestuurslid bij acclamatie zijn herkozen. Bij nieuwe kandidaten is bij enkelvoudige kandidaatstelling het lid bij acclamatie gekozen.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt, wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

4. Bij een vacature binnen het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

5. Indien binnen een bestuur een vacature ontstaat, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dit laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature - of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is, doch met een maximum van drie maanden - een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacatures wordt voorzien.

 

FUNCTIES - BESLUITEN

Artikel 7

1. De functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden onderling verdeeld. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.

2. Bestuursbesluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

3. Van het behandeld in de bestuursvergaderingen worden notulen bijgehouden. Deze worden - na ondertekening door de voorzitter of diens vervanger en de secretaris - naar datum gerangschikt en aan een daartoe bestemd register toegevoegd.

 

TAKEN en BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 8

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of diens vervanger tezamen met een ander bestuurslid. De voorzitter of diens vervanger is uitsluitend bevoegd zich te doen

vertegenwoordigen krachtens een bijzondere schriftelijke volmacht.

2. Tot het navolgende is het Bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene vergadering:

a. Het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derden verbindt.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

1. Jaarlijks wordt - uiterlijk in de maand april - een algemene vergadering gehouden. In bijzondere omstandigheden kan van dit tijdstip worden afgeweken.

2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en geeft, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden – die geen bestuurslid zijn – als kascommissie. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. De algemene vergadering behandelt de voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst:

a. Door het bestuur;

b. Door tenminste een/tiende van het aantal leden of - indien de vereniging meer dan tweehonderd leden telt - door tenminste twintig leden.

Deze voorstellen dienen minimaal zeven weken vóór de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.

 

Artikel 10

1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 2. Het Bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht, wanneer tenminste een/tiende van het aantal leden of - indien de vereniging meer dan 200 leden telt - tenminste twintig leden dit schriftelijk aan het bestuur vragen, binnen twee weken na ontvangst van het verzoek en op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Dit schriftelijk verzoek van de leden zal een vermelding van de te behandelen onderwerpen dienen te bevatten. Voldoet het Bestuur niet aan het vorengestelde, dan kunnen de verzoekers zelf een (buitengewone) algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door een advertentie in een veel gelezen dagblad in de plaats, waar de vereniging gevestigd is of door middel van een advertentie in een kynologisch tijdschrift, waarin de officiële publicaties van de Raad van Beheer staan opgenomen. Een aldus bijeengeroepen vergadering is rechtsgeldig en de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de vereniging.

 

Artikel 11

1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen tenminste drie weken van tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen door middel van een publicatie in het clubblad of bij afzonderlijke convocatie.

2. De voorzitter van het bestuur - of bij diens afwezigheid één van de andere bestuursleden -treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.

3. De secretaris van het bestuur maakt notulen van het behandelde in alle algemene vergaderingen. Het bepaalde in art.7 lid 3 is hierbij van toepassing.

4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen door de ter vergadering aanwezige (niet geschorste) stemgerechtigde leden. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

5. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd met ongetekende briefjes, tenzij de vergadering éénstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd kan worden.

6. Blanco stemmen is toegestaan. Gemarkeerde (stem)briefjes zijn ongeldig.

7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

8. Bij het staken der stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

9. Het oordeel van de voorzitter dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, dat niet schriftelijk wordt vastgelegd.

10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken hiervan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of - indien de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond - door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

 

VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER

Artikel 12

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van beheer in de zin van artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

STATUTENWIJZIGING en -ONTBINDING

Artikel 13

1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, moet bij de oproep tot de vergadering zijn gevoegd en dient tevens tenminste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot en met ná afloop van de vergadering.

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden der vereniging vertegenwoordigd is. Is geen twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering over dit voorstel (tot statutenwijziging) gehouden, zoals dit in de voorgaande vergadering aan de orde is geweest.

Ongeacht het aantal aanwezige leden kan dán worden besloten - mits met een twee/derde meerderheid - dat tot statutenwijziging zal worden overgegaan.

3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat zij is goedgekeurd door de Raad van Beheer én nadat er een notariële acte is opgemaakt.

 

BEËINDIGING

Artikel 14

1. Op een besluit tot beëindiging van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 13 leden 1 en 2 wordt bepaald.

2. De vereffening van het vermogen van de te beëindigen vereniging geschiedt door het bestuur dezer vereniging, tenzij bij het besluit tot beëindiging anderen tot vereffenaar(s) door de algemene vergadering daartoe worden aangewezen. Bij beëindiging van de vereniging wordt een eventueel batig saldo overgedragen aan een andere organisatie, die hetzelfde doel dient.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer. Dit huishoudelijk reglement treedt eerst in werking na verkregen goedkeuring van de Raad van Beheer. 2. Voor zover er discussie mogelijk zou(den) zijn omtrent de uitleg van de tekst/redactie tussen die van de statuten en huishoudelijk reglement, prevaleren die van de statuten zonder restrictie.

3. Over alles wat niet bij wet, bij deze statuten of bij het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard ook, en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook,